Ocena ryzyka zawodowego


Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M., Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enetreprises [w:] Occupational Safety and Hygiene SHO 2015, Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO), Guimaraes Portugal 2015, p 32-34
Słowa kluczowe: accident prevention, health and safety management systems, law obligations.
okładka_4_2015
Boczkowska K., Bezpieczeństwo pracy a ocena ryzyka zawodowego, [w:] Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), , Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2015, s. 157-190.
Słowa kluczowe: ryzyko zawodowe, system zarządzania bhp, kultura bezpieczeństwa
okładka_3_2015
Boczkowska K., Frątczak M., Nowacka A., Koncepcja metodyki oceny ryzyka w narażeniu na hałas, Zeszyty Naukowe nr 58 Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka 2014, ISSN 0137-2599, s.5-26, ss 186.
Słowa kluczowe: strategia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy.

Zobacz także